Prawo pracy

Zdajemy sobie sprawę, iż każdy przedsiębiorca ze względu na przedmiot działalności, ilość pracowników czy strukturę wewnętrzną ma inne potrzeby, dlatego naszym celem jest wypracowanie najbardziej optymalnych i korzystnych dla klienta rozwiązań. Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji pracowniczej, tj. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzeniu mienia pracownikowi, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za lub bez wypowiedzenia. Działamy w zakresie prowadzenia akt osobowych, czasu pracy, urlopów, zasad wynagradzania i wielu innych. Spójność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji pozwala pracodawcy na praktyczną eliminację sporów z pracownikami na tym tle. Zajmujemy się także sporządzaniem wewnętrznych regulacji podmiotu tj. regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych. Reprezentujemy pracodawcę w stosunkach ze związkami zawodowymi oraz w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, (osobiście, w formie wystąpień pokontrolnych). Dzięki naszym działaniom klienci wielokrotnie unikali negatywnych konsekwencji tego typu kontroli (np. grzywny nawet do 30.000 zł) . Reprezentujemy także klientów w sporach pracowniczych na etapie negocjacji oraz postępowań sądowych.