Służebność przesyłu

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń od przedsiębiorców przesyłowych (w szczególności energetycznych), w związku z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych, co obejmuje egzekwowanie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a także odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w toku negocjacji z przedsiębiorcą przesyłowym, zmierzających do zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, jak i przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi – w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sprawy.