Sprawy korporacyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie tworzenia i organizowania działalności przedsiębiorców (w tym doradztwo w zakresie doboru najbardziej optymalnej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej), a także dopełniania obowiązków rejestracyjnych z tym związanych. Zajmujemy się bieżącą obsługą wszelkich, szeroko rozumianych, korporacyjnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorców, wynikających z procesów zachodzących w toku ich bieżącej działalności. W zakres świadczonych usług wchodzą m. in. takie czynności jak przygotowanie i opiniowanie aktów legislacji wewnętrznej (uchwały, regulaminy, procedury wewnątrzkorporacyjne) oraz monitorowanie ich wdrażania i realizacji, czy też pomoc w organizacji przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Udzielamy również wsparcia prawnego w toku dokonywania przekształceń podmiotowych (zbycie akcji/udziałów, fuzje i przejęcia, przekształcenia), co obejmuje także wypełnianie obowiązków aktualizacyjnych we właściwych rejestrach przedsiębiorców.