Zamówienia publiczne

Kancelaria z powodzeniem występuje zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, w tym doradztwo w zakresie sporządzania SIWZ, umów, regulaminów i aktów wewnętrznych, a także przy wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ocena i badanie złożonych wniosków oraz ofert – jednym słowem gwarantujemy wsparcie i pomoc na każdym etapie postępowania. Gwarantujemy doradztwo w zakresie problemów pojawiających się zarówno przed, jak i w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawach spornych Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Swoje działania opieramy na zdobytym doświadczeniu, posiadanej znajomości przepisów oraz ciągłej analizy pojawiających się orzeczeń m. in. Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Sądów Okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu Prawa zamówień publicznych.

DLA WYKONAWCÓW

Podstawą naszej działalności jest doradztwo oraz aktywna pomoc na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspomagamy merytorycznie klienta w procesie przygotowania odpowiedniej oferty oraz sporządzamy korespondencję kierowaną do Zamawiającego. Kancelaria oferuje swoją pomoc w zakresie stosowania środków ochrony prawnej – przygotowuje pisma, reprezentuje klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą, uczestniczy także w negocjacjach prowadzonych z Zamawiającym tak, aby w maksymalny sposób zabezpieczyć interesy klienta. Nasze działania wykraczają poza ramy samego postępowania przetargowego. Z dużym zaangażowaniem wspieramy klienta w procesie realizacji, zakończenia oraz późniejszego rozliczenia zamówienia publicznego. Tak kompleksowa ochrona pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji i gwarantuje satysfakcję z podjętego przez klienta zadania. Sporządzamy także opinie prawne w odpowiedzi na indywidualne zapytanie klienta.