Zasady współpracy

Przewidujemy trzy, dobierane w zależności od potrzeb klienta systemy wynagradzania.

Pierwszy system – wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości pracy świadczonej w danym okresie rozliczeniowym.

System ten chętnie jest przyjmowany przez Klientów, jako łatwy do stosowania, czytelny, rozkładający ryzyka na obie zainteresowane strony a nadto pozwalający na precyzyjne planowanie (budżetowanie) wydatków. W ramach tego systemu nie są ujmowane (są płatne oddzielnie) koszty bezpośrednie świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej.

Drugi system wynagradzania – to wynagrodzenie godzinowe.

Wynagrodzenie to płatne jest w cyklach miesięcznych na podstawie faktur VAT oraz zestawienia prac wykonanych przez Kancelarię na rzecz Zleceniodawcy.

Trzeci system wynagradzania – to system mieszany uwzględniający elementy zaprezentowanych wyżej systemów

W tym przypadku Kancelaria w ramach ustalonego z Klientem limitu świadczy usługę w ramach określonej ilości godzin w zamian za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast po przekroczeniu ustalonego limitu Klient jest obciążany stawkami opisanymi w ramach drugiego systemu rozliczeń.