Usługi

Szeroki zakres świadczonych przez naszą Kancelarię Prawną usług pozwoli Państwu odnaleźć obszary, w których na co dzień się specjalizujemy. Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji i odpowiemy na pytania.

Egzekucja roszczeń i odszkodowania

Jednym z podstawowych działań Kancelarii Prawnej KONEKSJA, jest prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań i dochodzenie świadczeń pieniężnych od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Bogata praktyka oraz kwalifikacje pozwalają nam uczestniczyć w postępowaniach o egzekucję roszczeń będących konsekwencją wypadku komunikacyjnego, losowego, błędu w sztuce lekarskiej lub wypadku przy pracy w wyniku zaniedbania obowiązków pracodawcy. Dochodzimy roszczeń od firm ubezpieczeniowych ale i biur podróży, które nie dotrzymują warunków umowy.

W sposób komplementarny realizujemy obsługę Klientów naszej Kancelarii Prawnej. Oznacza to, że opieka radców prawnych rozpoczyna się od zebrania i przygotowania niezbędnej dokumentacji, zgłoszenia zaistniałej szkody stosownym podmiotom a w kolejnych etapach polega na stałym monitorowaniu procesu jej likwidacji. Dokładamy starań by wypłacane świadczenia były dla Państwa satysfakcjonujące.

Reprezentowanie przed sądami

W codziennej pracy podejmujemy się świadczenia usług doradczych w zakresie zastępstwa procesowego. Uczestniczymy wówczas, w imieniu naszych Klientów, w postępowaniach sądowych i występujemy przed sądami wszystkich instancji. Dotyczy to zarówno szczebla lokalnego, jak i działań prawnych w zakresie kompetencji Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego. W ramach opieki czuwamy nad zabezpieczeniem interesów Klienta, wyróżnia nas terminowość oraz dbałość o prawidłowy przebieg poszczególnych etapów proceduralnych.

Reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej.

Reprezentowania naszych Klientów podejmujemy się nie tylko w sprawach sądowych, ale również we wszystkich działaniach, które dotyczą administracji publicznej. Występując w Państwa imieniu przed urzędami i organami administracji na różnym szczeblu, troszczymy się o płynny i pozytywny przebieg m.in. spraw wynikających z zapisów ogólnego prawa budowlanego, czy dyrektyw dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Przygotowujemy niezbędną dokumentację a w przypadku wydania niekorzystnych dla Państwa decyzji, sporządzamy wnioski odwoławcze oraz skargi.

Sprawy małżeńskie i rodzinne

Charakter spraw ingerujących bezpośrednio w życie rodzinne jest niezwykle delikatny. Dlatego przy prowadzeniu tego typu spraw prawnicy z naszej Kancelarii opierają się na ścisłej współpracy z Klientem przy dochowaniu poufności i dyskrecji.
Prowadzimy sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa. Sporządzamy umowy intercyzy a także wnosimy postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz o alimenty.

Sprawy pracownicze

Do Kancelarii bardzo często zgłaszają się pracownicy z problemami dotyczącymi stosunków z Pracodawcą. Udzielane przez nas porady polegają na dbaniu o interes Pracownika w kontaktach z Pracodawcą – począwszy od zawierania, wprowadzania zmian lub rozwiązywania obowiązujących umów o pracę, poprzez sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich, aż po analizę sytuacji Klientów, z którymi rozwiązano umowę i wskazywanie możliwych rozwiązań.
Nasza pomoc może również obejmować zastępstwo procesowe lub reprezentowanie interesów Klienta przed różnymi organami oraz instytucjami.

Sprawy spadkowe

Nasza standardowa obsługa w tym zakresie obejmuje m.in. prawidłowe sporządzenie testamentu, który w świetle obowiązującego prawa pozostanie dokumentem ważnym. Pozwala to nie tylko na uszanowanie woli Klienta, ale również na uniknięcie późniejszych konfliktów rodzinnych (związanych z rozdysponowaniem majątku). Uczestniczymy także w postępowaniach związanych z przyjęciem spadku (z dobrodziejstwem inwentarza lub wprost).
W przypadku sytuacji konfliktowych nasi prawnicy reprezentują interesy Klientów w postępowaniach o dział w spadku. Dbają o to, aby rozdzielenie majątku odbywało się zgodnie z prawem i z korzyścią dla Klienta.
Dysponujemy też wieloletnim doświadczeniem, które zdobyliśmy poprzez prowadzenie spraw wynikających z zapisów dotyczących zachowku, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, podważaniem testamentu lub dokonaniem wydziedziczenia.

Służebność przesyłu

Prawnicy z Kancelarii Prawnej KONEKSJA uczestniczą w negocjacjach i rozmowach z przedsiębiorcami przesyłowymi. Naszym celem jest uzgodnienie najkorzystniejszych dla Klienta warunków służebności przesyłu, w postaci zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem (w uzgodnionym terminie) z tego tytułu bądź w postaci postępowania przed sądem o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Nieruchomości

Sprawy administracyjne oraz cywilne bardzo często wkraczają na obszar związany z zagospodarowywaniem przestrzennym, zakupem lub wynajmem nieruchomości. Wówczas radcowie prawni z Kancelarii KONEKSJA podejmują się przygotowania i zweryfikowania niezbędnych pism oraz wniosków, które są wymagane podczas prowadzenia i realizowania toku inwestycyjnego. Możemy zająć się przygotowaniem umowy deweloperskiej, najmu lub sprzedaży nieruchomości. W przypadku takiej konieczności oraz wyraźnej woli naszych Klientów – przygotowujemy też pełną i rzetelną opinię prawną.
W zakresie dyrektyw budowlanych nieustannie udzielamy doraźnych porad, które pozwalają zapoznać się z zagrożeniami oraz przebiegiem proceduralnym konkretnych kroków prawnych.

Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

W codziennych kontaktach z Klientami udzielamy wielu porad dotyczących prawa ubezpieczeniowego oraz spraw związanych z odszkodowaniami.
Pomoc prawnika okazuje się niezbędna szczególnie w sytuacjach, kiedy ubezpieczyciel całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania lub też proponowana przez niego kwota jest umowie niesłusznie zaniżona. Wówczas nasza Kancelaria podejmuje się wszelkich działań skoncentrowanych na interesach poszkodowanego. W imieniu naszych Klientów dochodzimy odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody osobom lub mieniu, odszkodowania z tytułu utraconego zarobku a także uzyskania renty.

Ochrona dóbr osobistych

Niezwykle trudne oraz wymagające indywidualnego podejścia są sprawy związane z ochroną dóbr osobistych. W takich przypadkach staramy się wyegzekwować od sprawcy naruszenia przeprosiny lub żądamy usunięcia zaistniałych (spowodowanych) szkód (być postaci np. komunikatu prasowego lub odwołania wcześniejszego oświadczenia). Kiedy istnieje taka konieczność ubiegamy się o zadośćuczynienie lub zapłatę odszkodowania.

Prawo konsumenckie

Niestety wiele przedsiębiorstw handlowych nie przestrzega założeń prawa konsumenckiego e kontaktach z klientem. Wówczas nasi prawnicy, w imieniu Poszkodowanego, mogą ubiegać się o rozstrzygnięcie sporu na jego korzyść. Nasza oferta obejmuje pomoc w negocjacjach przedprocesowych – w szczególności z instytucjami finansowymi oraz bankami lub postępowaniach procesowych w zakresie stwierdzenia nieprawidłowości przy realizowaniu usług drogą elektroniczną, uznania postanowień umowy za niezgodne z prawem lub też występowanie w roli pełnomocnika w postępowaniu grupowym.

Prawo medyczne

Jedną ze specjalistycznych usług, które świadczymy jest dochodzenie odszkodowania z tytułu nieprawidłowego wykonania usług medycznych (najczęściej jest to błąd w sztuce lekarskiej, zaniedbanie, etc.). W imieniu poszkodowanego ubiegamy się o zadośćuczynienie od podmiotów świadczących usługi medyczne (placówki szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej lub prywatne praktyki lekarskie). Wsparcie radców prawnych dotyczy zarówno reprezentowania Klientów w trakcie wszystkich, prowadzonych z podmiotami leczniczymi negocjacji, jak również występowania w jego imieniu w postępowaniach przed sądami lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Prawo podatkowe

Nie tylko Klienci instytucjonalni i biznesowi, ale również prywatni mogą skorzystać z fachowej porady Kancelarii KONEKSJA polegającej na kompleksowym doradztwie podatkowym. Nasze merytoryczne wsparcie pozwoli uniknąć negatywnych i przykrych w konsekwencjach działań Urzędu Skarbowego bądź innych organów kontrolnych (negatywny wynik kontroli bardzo często skutkuje nakładaniem na podatnika wysokich kar). Oprócz kompleksowych porad się prawnych proponujemy również przygotowanie stosownych wniosków lub pism.
Najczęściej udzielane przez nas porady dotyczą podatku od:

  • darowizn i spadków,
  • czynności prawnych (sprzedaż samochodu, zawarcie umowy pożyczki, zawarcie umowy dożywocia, hipoteki),
  • nieruchomości,
  • środków transportowych.
  • podatku dochodowego od osób fizycznych

Prawo turystyczne

Pragniemy, aby działania naszej Kancelarii obejmowały pełną i natychmiastową pomoc prawną w sytuacjach, kiedy biura podróży, bez zgody oraz stosownej korekty, dokonują zmiany warunków umowy w zakresie zakwaterowania, obejmujących zarówno niedogodności związane z bazą noclegową, jak i niepełnego wyżywienia. Sytuacje, w których niezbędna okaże się nasza pomoc to także bezpodstawna zmiana ceny (wprowadzenie korekty tuż przed wyjazdem lub wylotem) oraz korekty programu wycieczki (jego bezpodstawne skrócenie).
Nasze standardowe działania w zakresie prawa turystycznego obejmują więc nie tylko przygotowanie dokumentacji i sporządzenie pozwu, ale również reprezentowanie Klientów w sporach sądowych lub przedprocesowych negocjacjach z biurem podróży (w sprawie zadośćuczynienia) lub przewoźnikiem (w przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu).
Możemy również – na specjalne życzenie – podjąć się dokonania analizy i sprawdzenia wiarygodności konkretnego biura. Pozwoli to Państwu zyskać spokój i pełną gwarancję bezpieczeństwa.