Egzekucja roszczeń i odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc, polegającą na reprezentowaniu osób poszkodowanych w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od wszelkich podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych (takich jak poślizgnięcia i potknięcia w miejscach publicznych), tytułu szkód powstałych w przewożonych ładunkach, w razie wystąpienia wypadku w pracy z winy lub zaniedbania pracodawcy, a także od organizatorów wycieczek i biur podróży w przypadkach, w których standard świadczenia usługi był inny aniżeli wskazany w umowie. Z wieloma sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w sporach z zakładami ubezpieczeń, bezpodstawnie odmawiającymi wypłaty lub zaniżającymi wysokość odszkodowania. Nasze czynności obejmują wszystkie etapy postępowania od pomocy w przygotowaniu właściwej dokumentacji, poprzez zgłoszenie szkody do właściwego adresata roszczeń i nadzorowanie poprawności przebiegu jej likwidacji, aż po wypłatę pokrzywdzonemu satysfakcjonujących świadczeń na drodze polubownej, bądź sądowej.