Prawo medyczne

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wynikłych z nienależytego wykonania usług medycznych (tzw. błąd w sztuce lekarskiej), od wszelkich podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie (szpitale, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne praktyki lekarskie). Świadczona pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentowanie osób poszkodowanych w toku negocjacji z placówkami medycznymi, jak i występowanie w imieniu Klienta w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także sądami powszechnymi.