Służebność przesyłu

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych związanych z nielegalnym posadowieniem urządzeń przesyłowych (w szczególności energetycznych) na nieruchomościach prywatnych, co obejmuje egzekwowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a także odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych. Reprezentujemy Klientów zarówno w toku negocjacji z przedsiębiorcą przesyłowym, zmierzających do zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, jak i przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi – w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sprawy.