Zasady współpracy

Honorarium ustalane jest z każdym klientem indywidualnie, tak też jest traktowana każda powierzona Kancelarii sprawa.

Cena porady prawnej uzależniona jest od:

  • zakresu świadczonej pomocy,
  • stopnia skomplikowania sprawy,
  • przewidywanego nakładu pracy,
  • wykonanych czynności
  • czasu poświęconemu obsłudze prawnej.

Porada prawna dla klienta może mieć formę:

  • Indywidualnej porady prawnej udzielanej wedle potrzeb klienta na podstawie przedstawionych okoliczności i stanu faktycznego, zawierającej proponowane rozwiązania przedstawionego problemu.
  • Opinii prawnej sporządzonej na życzenie klienta, zawierającej opis stanu faktycznego, analizę wstępną zagadnień prawnych oraz rekomendowane rozwiązania ze wskazaniem najkorzystniejszego dla klienta.
  • Sporządzenia projektów pism na życzenie klienta.
  • Opiniowania projektów umów przed podpisaniem ich przez klienta.
  • Zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym , administracyjnym, sądowo-administracyjnym.