Sukces naszych prawników przed KIO

Z przyjemnością informujemy o sukcesie odniesionym przez aplikanta radcowskiego Magdalenę Raniszewską we współpracy z ekspertem Katarzyną Wińską – Rużewicz, w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 28 stycznia 2014 r.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej, w imieniu klienta Kancelarii złożono odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych m. in. poprzez:

– prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

– opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

– opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w sposób nie związany z przedmiotem zamówienia.

 

Po przeprowadzeniu postępowania i wysłuchaniu stanowiska stron na rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację odwołującemu i w konsekwencji uwzględniła odwołanie w całości, unieważniając prowadzone przez Gminę Krynica postępowanie przetargowe, obciążając Zamawiającego kosztami postępowania.