Usługi

W oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenie Kancelarii zapewniamy profesjonalną obsługę Przedsiębiorców. Oferujemy stałą, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, jak i jednorazowe porady. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szerokim opisem usług zamieszczonym poniżej oraz do kontaktu z naszym biurem.

Dochodzenie należności

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem dochodzeń należności handlowych. W ramach tej działalności prowadzimy m.in. pełen monitoring stanu zadłużenia, nadzorujemy negocjacje z dłużnikiem, przygotowujemy dokumentację oraz wnioski pozwalające na wszczęcie procedury sądowej. Realizujemy również egzekucję komorniczą. Nasze działania w obrębie windykacji masowej nie są ograniczone terytorialnie – jesteśmy w stanie podejmować konkretne kroki na terenie całego kraju.
Prawnicy Kancelarii KONEKSJA posiadają wieloletnią praktykę dochodzenia należności przeciwko zagranicznym kontrahentom (przed polskimi sądami). Zawsze dbają też o bieżące informowanie Klienta o przebiegu i efektywności postępowania windykacyjnego.

Zastępstwo procesowe

Naczelnym punktem naszej oferty jest usługa reprezentowania Przedsiębiorców przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, ale także przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, polubownymi, jak również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz KIO.
Każdy problem prawny jest przez nas poddawany dokładnej analizie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i drogi postępowania.
Realizowane przez Nas zastępstwo procesowe, polega na redagowaniu wszelkich pism procesowych oraz obecności w trakcie rozprawy. Klient ma możliwość stałego konsultowania się z prawnikiem oraz zapoznania z przebiegiem sprawy.

Negocjacje i rozmowy handlowe

W imieniu naszych Klientów podejmujemy się prowadzenia rozmów handlowych, które mają znaczący wpływ na rozwój podmiotów gospodarczych. By wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo były nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale i korzystne dla rozbudowy firmy, warto sięgnąć po wsparcie prawnika. Zespół Kancelarii Radców Prawnych KONEKSJA specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji oraz takiemu prowadzeniu rozmów by uzyskać możliwie najlepsze warunki umowy.

Obsługa transakcji handlowych

Wiedza oraz doświadczenie naszych radców prawnych pozwoli Państwu na bezpieczne przeprowadzenie transakcji handlowych. Dokonujemy dokładnej analizy o charakterze prawnym, podatkowym, finansowym lub handlowym (due diligence). Stanowi ona podstawę opracowania efektywnych strategii rozwojowych oraz przygotowania wieloetapowych zmian (włącznie z koniecznością przeprowadzenia transformacji podmiotu gospodarczego).

Proces Inwestycyjny

Kancelaria KONEKSJA podejmuje się wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania i nadzorowania procesu inwestycyjnego. Usługi i opieka prawników w tym zakresie obejmują prowadzenie negocjacji (z zamawiającymi, z wykonawcami budowlanymi lub instytucjami finansowymi), jak i fachową pomoc w trakcie realizacji kontraktów budowlanych (opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC). Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego lub administracyjno-sądowego

Obsługa prawna w tym zakresie wiąże się również z zapisami prawa nieruchomości. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia audytów nieruchomości pozwalających m.in. na skontrolowanie ich obecnego stanu prawnego. Nasze doradztwo dotyczy także tematyki zagospodarowania przestrzennego lub rozstrzygania sporów wynikających z prawa własności. Przygotowujemy niezbędne umowy (dotyczące nieruchomości) lub też sprawdzamy poprawność już tych sporządzonych (dzierżawa nieruchomości, wynajem lub sprzedaż powierzchni biurowej).

Sprawy korporacyjne

Bardzo ważnym obszarem działań naszej Kancelarii jest nadzorowanie spraw korporacyjnych w działalności przedsiębiorstw. Oferujemy asystę w przygotowaniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych (statuty, uchwały, regulaminy, etc.) i kontrolowania sposobu ich wdrażania. Oferujemy wsparcie w przeprowadzaniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników, a także wsparcie w trakcie przekształceń podmiotowych jak fuzje, przejęcia, przekształcenia lub sprzedaże udziałów. Dopełniamy wszelkich formalności rejestracyjnych.

Umowy

Sporządzanie, zawieranie, wdrażanie i realizowanie umów podlega precyzyjnym regulacjom. Oferujemy udział w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, troskę o prawidłowy i korzystny dla Klienta przebieg mediacji lub negocjacji biznesowych bądź reprezentowanie Klientów w przypadku sporów sądowych.
Sporządzane przez naszych prawników projekty umów zawsze odnoszą się do indywidualnych wymagań oraz potrzeb Klienta. Umieszczenie w nich wszystkich niezbędnych zapisów pozwoli uchronić pozycję kontraktowąKlienta przed kosztownymi konsekwencjami nieprecyzyjnych zapisów.

Prawo pracy

Udzielamy kompleksowych porad związanych z kodeksem prawa pracy. jest pomożemy w przygotowywaniu standardowej dokumentacji pracowniczej, czyli zarówno umów o pracę, o zakazie konkurencji lub powierzenia mienia pracownikowi, jak również odpowiednich oświadczeń pozwalających na rozwiązanie stosunku pracy za lub bez okresu wypowiedzenia.
Praca Kancelarii obejmuje sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, pakietów socjalnych, układów zbiorowych. Prowadzimy dialog ze związkami zawodowymi lub reprezentujemy Klientów w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy.

Prawo medyczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych i przedsiębiorstw z branży medycznej. Przez wiele lat świadczyliśmy usługi doradcze na rzecz kilku szpitali w Gdańsku oraz w innych miastach w rejonie. Podejmując się świadczenia opieki w aspekcie prawa medycznego współpracę z Klientem opieramy na warunkach indywidualnych – dopasowanych do potrzeb danej placówki medycznej.

Prawo przewozowe

Wieloletnia współpraca z rozmaitymi podmiotami gospodarczymi pozwoliła radcom prawnym naszej Kancelarii zdobyć bogate doświadczenie również w zakresie prawa przewozowego, które reguluje działania związane ze spedycją i transportem. Dysponujemy wiedzą dotyczącą nie tylko krajowych dyrektyw, ale również tych międzynarodowych. Naszym głównym celem jest zadbanie o płynne, bezproblemowe i zgodne z prawem rozwijanie działalności spedycyjnej.
W ramach usług sporządzamy umowy (dotyczące transportu krajowego i międzynarodowego). Pod kątem prawnym przygotowujemy również podstawy dla transportu multimodalnego.
W przypadku likwidacji szkód reprezentujemy Klientów w sporach z podmiotami ubezpieczeniowymi.

Własność intelektualna i przemysłowa

Działalność wielu przedsiębiorstw związana jest z koniecznością ochrony znaków towarowych, patentów czy wzorów użytkowych. narzędzia zapewniamy merytoryczną pomoc w zakresie ochrony osobistej i majątkowej praw autorskich oraz pokrewnych. Działania te mają na celu zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego know-how. W ramach takiej obsługi przygotujemy odpowiednią umowę (licencyjną, o przeniesienia praw autorskich) oraz wynegocjujemy jej warunki.

Służebność przesyłu

Oferujemy swoim Klientom/Przedsiębiorcom fachową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów przesyłowych (najczęściej są to dostawcy energii). Podstawą do podjęcia kroków prawnych jest umiejscowienie na nieruchomości urządzenń przesyłowych, co powinno być jednoznaczne z przekazywaniem wynagrodzenia właścicielowi tej nieruchomości. W przypadku braku finansowej rekompensaty istnieje możliwość ustanowienia służebności przesyłu, a także wystąpienia o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
Nasza Kancelaria Prawna uczestniczy także w dialogu z przedsiębiorcami przesyłowymi w celu uzgodnienia wspólnych, korzystnych warunków umowy.

Postępowanie administracyjne

Najczęściej podejmowanym działaniem w obszarze postępowań administracyjnych jest reprezentowanie interesów Klienta przed sądami (różnych instancji), instytucjami oraz organami administracyjnymi. Udzielamy kompleksowych porad, pomagamy Klientom w przygotowaniu i przeprowadzeniu kolejnych etapów proceduralnych, w tym wnoszenie skarg lub odwołań od decyzji. Współpracę dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Restrukturyzacja i upadłości

Działalność biznesowa wiąże się z koniecznością zachowania nieustannej czujności oraz reagowania w przypadku utraty (lub groźby utraty) płynności finansowej. W takich sytuacjach rozwiązaniem okazuje się restrukturyzacja. Oferujemy pomoc w procesach restrukturyzacji, egzekucji oraz upadłości a także likwidacji podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy przygotowani do reprezentowania interesów Klienta przed sądami (różnych instancji) oraz w trakcie realizowanych przez syndyka lub komornika procedur. Dokonujemy kompleksowej oceny ryzyka, która pozwala ocenić potencjalne, grożące członkom organów spółek straty, wynikające z upadłości przedsiębiorstwa.

Zamówienia publiczne

Obsługa naszej Kancelarii to propozycja współpracy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Osoby składające zamówienia mogą liczyć na nasze wsparcie w postaci:

 • przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;
 • kompleksowych porad wynikających z zapisów i regulacji uwzględnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • sporządzenia niezbędnych dokumentów (regulaminów, umów oraz regulujących aktów wewnętrznych);
 • pełnego doradztwa w trakcie wyboru trybu postępowania oraz warunków udziału w nim;
 • rzetelnych analiz przedstawionych ofert oraz uprzedniego przygotowania kryterium oceny (klucz weryfikacyjny wniosków).

Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych nadzorowanych przez Krajową Izbę Odwoławczą.

DLA WYKONAWCÓW

Aktywnie uczestniczymy na każdym etapie postępowania. Nasze wsparcie dotyczy przede wszystkim:

 • merytorycznego doradztwa pozwalającego na odpowiednie przygotowanie oferty i korespondencji kierowanej do podmiotu Zamawiającego;
 • sporządzenia pism oraz realizacji wszystkich kroków mających na celu ochronę interesów Klienta (m.in. reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w trakcie negocjacji z Zamawiającym);

Nasi prawnicy gotowi są uczestniczyć nie tylko w przygotowaniu, ale i procesach realizacji – czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem oraz zgodnym z podpisaną umową rozliczeniem zamówienia.

Audyt prawny

W ramach opieki sprawowanej nad Klientami biznesowymi Kancelaria KONEKSJA oferuje przeprowadzenie specjalistycznego audytu, skupionego przede wszystkim na obszarze problematyki:

 • podmiotów gospodarczych (firm jednoosobowych, spółek prawa handlowego, etc.);
 • nieruchomości (lokale, budynki oraz obszary niezabudowane);
 • ruchomości (wyposażenie przedsiębiorstw);
 • pełnej analizy przygotowywanych transakcji.

Due diligence pozwala na dokonanie wszechstronnego, bardzo dokładnego badania, uwzględniającego zarówno stosunki prawne, ekonomiczne, jak i ocenę ryzyka wynikającego z realizacji kolejnych kroków transakcyjnych. Oznacza to możliwość minimalizacji ryzyka strat oraz skupienie się na wdrażaniu efektywnych strategii rozwojowych.

Jest to dokument szczególnie przydatny podczas przygotowywania transakcji nabycia, przekształcenia lub połączenia podmiotów.